REGULAMIN CENTRUM REHABILITACJI PRZY FUNDACJI FLY

 1. Czas wizyty 60 minutowej wynosi około 50 minut przeznaczonych na zabieg oraz około 10 minut na przygotowanie się oraz sprawy rejestracyjne. Czas wizyty 30 minutowej wynosi około 20 minut przeznaczonych na zabieg oraz około 10 minut na przygotowanie się oraz sprawy rejestracyjne.
 2. Pacjent ma obowiązek poinformowania fizjoterapeuty o swoim stanie zdrowotnym podczas wywiadu oraz uaktualniania tej wiedzy wraz z każdą następującą zmianą.
 3. W przypadku nieodwołania wizyty do 24 godzin przed terminem istnieje możliwość naliczenia opłaty za usługę rejestracyjną w wysokości 50% ceny zabiegu.
 4. W sytuacji, gdy pacjent spóźni się na wizytę fizjoterapeuta nie ma obowiązku przedłużenia czasu zabiegu.
 5. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Zasady korzystania z pakietu oraz vouchera:
 • Ważność pakietu/vouchera wynosi trzy miesiące od daty opłacenia zabiegów.
 • Wizytę można przełożyć do 24 godzin przed jej terminem.
 • W przypadku niestawienia się na wizytę, bez uprzedzenia o tym do 24 godzin przed terminem, może ona zostać potraktowana jako odbyta z uwagi na wykonanie usługi rejestracyjnej.
 • Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zabiegi.
 • Uiszczenie opłaty za pakiet lub voucher jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Zasady korzystania z zajęć grupowych:
 • Przy zapisie na zajęcia uczestnik zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, legitymację Fundacji FLY (w przypadku zajęć dla seniorów) oraz wypełnić ankietę zgłoszeniową, deklarację wyboru oraz uiścić opłatę za zajęcia.
 • Uczestnik zajęć ma obowiązek powiadomić prowadzącego o stanie zdrowotnym i dolegliwościach bólowych, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
 • Podczas ćwiczeń obowiązuje strój zmienny sportowy w tym czyste obuwie zmienne/skarpetki.
 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać butelkę wody.
 • W przypadku opuszczenia trzech zajęć pod rząd bez wcześniejszego uprzedzenia prowadzącego uczestnik zostaje usunięty z listy i tym samym pozbawiony możliwości udziału w ćwiczeniach. Nieobecność można usprawiedliwić telefonicznie, mailowo bądź osobiście.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach opłata nie podlega zwrotowi.
 • Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry.
 • Niedokonanie wpłaty może być podstawą do wykreślenia z listy uczestników zajęć.
 • Nie przewiduje się odrabiania zajęć i przekładania ich na inny termin, ani zwrotu gotówki z powodu nieobecności uczestnika na ćwiczeniach.
 • Grupa zajęciowa może nie zostać uruchomiona ze względu na zbyt małą liczbę uczestników (minimum 5 osób).
 • Zajęcia mogą zostać odwołane wyłącznie z przyczyn technicznych bądź innych, niezależnych od organizatora oraz prowadzących. W miarę możliwości zajęcia będą odrobione w innym terminie. Informacja o odwołaniu zajęć i możliwości ich odrobienia umieszczona będzie na stronie internetowej lub profilu Centrum Rehabilitacji przy Fundacji FLY na Facebooku. Nie przewiduje się indywidualnego informowania uczestników o zmianach w planie zajęć.
 • Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2020 r.